Kanuya dege, bee tile.

Sua bololo bataki so ke. Sua 3 sanka ka ika waati mako.

Bi daminɛ!

Daɲɛgafe: Bambara -

  • Dagnɛ Bi: Jɔyɔrɔ
  • Fɛɛlɛ
  • Kɔnɔmaya
  • Baara
  • Duman Sanni Ni Feere
  • Sofa
  • My Body In Bambara