Kanuya dege, bee tile.

Sua bololo bataki so kunafoni bataki ke. Sua 3 sanka ka ika waati mako.

Bi daminɛ!

Ba

Daɲɛgafe: Bambara -

  • Baara
  • Duman Sanni Ni Feere
  • Sofa
  • My Body In Bambara
  • Bambara Numbers Zero To 20
  • Denyɛnin
  • A Good Life Bambara