Kanuya dege, bee tile.

Sua bololo bataki so kunafoni bataki ke. Sua 3 sanka ka ika waati mako.

Bi daminɛ!

  • Kanuya
  • Ben
  • Hakilitigiya

    Koro Ka "Tv3 Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw"

    Daɲɛgafe: Bambara -