Ika teke ko ni balo!

Daɲɛgafe [nom:game] tolon kɛ.

_ _ _ dagnɛ ke.

Daɲɛgafe dagnɛ fɛ.

Bambara Daɲɛgafe -

Akan
Bamanankan
Bambara
Gusiikan
Italiya
Munna?
a
asiyɛti
aw
b33
ba
bagan
balima
balimacε
balimamuso
balo
bama
bana
barabali
be n' na
bee
bekan
benkali
bi
bilakoro
biro
bon
bubunin
bulu
butigi
caya

dabaliban ko
daga
dakofooroo
daɲɛgafe
deme
den
dendennin
denkɛ
denmuso
denyɛnin
deselen
diɲɛ
dokotoromuso
dolo
donkili
duga
duguba
dugumɛnɛ
dumɔgɔw
duuru
dɔkɔtɔrɔso
dɔn
e
fa
fagali
fagali kela
famuya
fana
faso
fila
filimu
finɛtiri
fiɲɛ
fo
fooroo
foyi
furakeli
furakɛla
furucɛ


fɛn
gnemoko
i ka kɛnɛ
ja
jaabi
jakuma
jamana
jara
jasa
jate den
jo
joni?
joona
jugu
juguma
jumɛn
juru
kaba
kagni
kalanso
kalo
kan
kanu
ke
kelen
kili
kolo
kolon
koorokaara
koro
koro ye
kulo
kulu
kumadengafɛ
kun bɛn
kun la bana
kunafoni
kunbere
kunsi
kutu
kɔnɔntɔn
laban
ladi
lakana
lakɔli
laseli
lenburuba
lotɛli
mako
makoroba
malo
mara
min?
misi
mobili
mokow
mugan
muru
muso
musomanin
mɔbili
mɔcε
mɔgɔ
mɛn
na
naani
nfirinfirinin
ntene
ntumu
nɛgɛjuru
nɛgɛso
nɛn
olu
polosi
saa
safunɛ
sama
sanjibɛnnan
sara
sekeseke
senkala
senkuru
senkɔni
so
sogna
sogo
soro
suluye
sunɔgɔ
sɛbɛn
sɛsɛ
tabali
taji
tamati
tan
tan ni fila
tan ni kɔnɔntɔn
tan ni naani
tan ni saba
tan ni wolonfila
tan ni wɔɔrɔ
teri
tile
tunga la tala
tεnεmuso
u
waati
wariso
wati jumen
wolonfila
wulu
wɔɔrɔ
ye
yere
yɛlɛn
ɔridinatɛri
ɲɛ
.